SPE kolona NH2

SPE kolona NH2

Opis

NH2 je sorbent vezan aminopropilom, koji može da se koristi ka polarni sorbent, kao i slab jonoizmenjivač. Kada se aktivira nepolarnim rastvaračima kao što je n-heksan, može se vezati sa molekulima koji imaju grupe kao što su –OH,-NH ili –SH; Njegova pKa je 9.8. Kada je pH<7.8, može da se koristi kao slab jonoizmenjivač za jaka anjonska jedinjenja, kao što su npr sulfatni joni.

Specifikacija:

Prosečna veličina čestica: 60μm
Prosečna veličina pora: 60Å
Spacifična površina: 480m2/g

Količina sorbenta(mg)

Zapremina kolone (ml)

Pakovanje (kom)

100

1

50

200

3

50

500

3

50

500

6

30

1000

6

30

1000

12

30

2000

12

30