SPE kolona MCX

SPE kolona MCX

Opis

MCX is a novi, mešoviti polimerni sorbent koji je optimizovan tako da postigne visoku selektivnost i osetljivot pri ekstrakciji osnovnih jedinjenja sa katjonskim izmenjivim grupama. S obzirom da je MCX sorbent kvašljiv vodom, on zadržava svoje osobine čak i kada se osuši, što znači da nema potrebe za dodatnim koracima da bi se sorbent zaštitio od isušivanja pre nanošenja uzorka. Ima visoku selektivnost ka alkalnim analitima i stabilan je u organskim rastvaračim.

Aplikacija:
* Alkalne supstance u ekstraktima bioloških tečnosti i tkiva
* Identifikacija, potvrda i kvantitativna analiza;
* Pesticidi i herbicidi
Podaci:
Base: PS/DVB
Oblik: sferičan
Prosečna veličina čestica: 50 μm
Koeficijent varijacije: < 5%
Veličina pora: 300 Å
Specifična površina: 600 m2/g
pH opseg: 1-14

Količina sorbenta (mg)

Zapremina kolone (ml)

Pakovanje (kom)

30

1

50

60

1

50

30

3

50

60

3

50

150

6

30

200

6

30

500

6

30

500

12

30

1000

12

20