Laboratorijske čaše, niska i visoka forma

Erlenmajeri,

široko i usko grlo,

sa šlifom, sa navojnim čepom

Normalni sudovi (odmerne tikvice)

A klasa, sa individualnim sertifikatom


Kondenzatori (hladnjaci):

Libig, kuglasti (Alin), spiralni (Dimroth), vazdušni

Posude za vaganje (vegeglasi)


Epruvete

(bakto, hemijske, centrifuške, durham)

Levci analitički, za prah, za ukapavanje, za odvajanje…

Reagens boce i boce za prah, svetle i tamne

Eksikatori

obični i vakuum

Baloni sa okruglim i ravnim dnom, jednim dva ili tri grla

Ekstraktori po Soxhlet-u

Boce kapalice

svetle i tamne

Menzure

A klasa, sa individualnim sertifikatom

Boce sa navojem

autoklavabilni čep (140C)

Piknometri po Gej-Lisaku, kalibrisani

Vakuum filtracija

Posude za uparavanje od borosilikatnog stakla

Posude za kristalizaciju od borosilikatnog stakla

Petri šolje

Graduisane pipete A klasa

Automatske birete po Pelletu, svetle i tamne

Bireta po Mohru

Mikrobirete po Bangu

Pipete sa klipom

Boce za ispiranje gasova

Guč filteri različitih dimenzija i poroznosti

Nuč filteri različitih dimenzija i poroznosti

Filteri sa sinterom za različite namene

Viskozimetri Ubbelohde

Viskozometri Cannon-Fenske